Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI

Ze względu na obowiązujące przepisy Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) Uniwersytet Medyczny w Łodzi informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, kod pocztowy: 90-419 Łódź, tel.: 422725803, NIP: 725 18 43 739, REGON: 473 073 308. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem danych teleadresowych oraz poprzez skrzynkę elektroniczną pod adresem: umed@umed.lodz.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników biblioteki w celach i na podstawie:
  1. Obsługi użytkowników a także w celach statystycznych w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;
  2. w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych, w szczególności podstawie przepisów prawa, m.in. ustawy o bibliotekach, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. dane mogą być przetwarzane dla celów ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń wynikających z użytkowania zasobów bibliotecznych na podstawie. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z prowadzeniem wewnętrznych czynności związanych z działalnością administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych.
 5. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres ważności karty bibliotecznej, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. W tym jednak przypadku, Administrator danych zadba o zapewnienie podstawy prawnej oraz odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych, gwarantując spełnienie warunków określonych w rozdziale V RODO.
 9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
 11. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dostępna jest pod linkiem: POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podziel się: