Dorobek naukowy

PublicUM

PublicUM to system informacji o działalności naukowej pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Gromadzi dane o dorobku naukowym pracowników Uczelni, ich aktywnościach i osiągnięciach. Stanowi część platformy InterScienceCloud, na której gromadzone są, porządkowane i udostępnianie w przyjazny sposób informacje o publikacjach, danych badawczych, projektach, patentach, wdrożeniach, aparaturze medycznej, zdigitalizowanych obiektach medycznych i innych obszarach związanych z działalnością naukową Uczelni. Stanowi podstawę dla sprawozdawczości do MEiN, umożliwia generowanie raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Uczelni.

Zgłaszanie dorobku do PublicUM

  • Wszelkie informacje o dorobku należy zgłaszać wyłącznie przez Process Portal → AP10.02 → Dodanie publikacji / Dodanie aktywności / Dodanie osiągnięcia
  • Publikacje może zgłosić każdy pracownik Uczelni, który ma dostęp do Process Portalu, aktywności i osiągnięcia zawodowe może zgłaszać jedynie osoba, której one dotyczą
  • Aby zgłosić publikację konieczny jest wybór typu zgłaszanej pracy (artykuł, streszczenie, rozdział, książka), podanie jej tytułu oraz obowiązkowo załączenie pliku w formacie pdf z treścią pracy
  • Każdy autor publikacji zatrudniony na Uczelni jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia „Potwierdzenie dorobku naukowego”, które pojawi się jako zadanie w Process Portalu po opracowaniu zgłoszonej publikacji przez pracownika Centrum Informacyjno-Bibliotecznego

Instrukcja

Szczegółowa oraz skrócona wersja instrukcji zgłaszania dorobku naukowego oraz aktywności i osiągnięć zawodowych dostępna jest na stronie głównej PublicUM w zakładce PublicUM → Instrukcje pod adresem: https://publicum.umed.pl.

Odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć na stronie PublicUM w zakładce PublicUM → FAQ.

Jak afiliować?

Poprawne afiliowanie publikowanych prac ma bardzo duże znaczenie w ewaluacji nauki, usprawnia proces parametryzacji Uczelni, a także buduje wizerunek UM w Łodzi. Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 73/2018, każda praca powinna posiadać afiliację w formie:

  • dla publikacji w języku polskim – Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
  • dla publikacji anglojęzycznych – Medical University of Lodz

Po nazwie Uczelni należy podać nazwę jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony (klinka, zakład, inne). Pełny tekst zarządzenia można znaleźć w Intranecie w zakładce „Akty prawne” -> „Zarządzenia”.

Kontakt

Oddział Bibliografii i Bibliometrii
email: publicum@umed.lodz.pl
tel +48 (42) 272 54 21

Podziel się: